Jak postupovat při hledání vlastních předků

Při hledání v matrikách.kde jsou záznamy o narození- oddání a úmrtí je výhodou, že většina matrik je již v archívech digitalizovaná a to má pro badatele nedoceněné výhody. Dříve se smrtelník k těmto dokumentů velice složitě dostával a za poskytnuté služby musel provést finanční úhradu.

Státní oblastní archivy (SOA) jsou rozděleny na 7 míst kde se nacházejí:(kopírují farnosti původních krajů)
SOA Praha – farní matriky Prahy + Středočeského kraje-http://ebadatelna.soapraha.cz.
SOA Třeboň – Jihočeský kraj- http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&
SOA Plzeň – Západočeský kraj + Karlovarský-http://www.portafontium.cz/searching
SOA Litoměřice – Ústecký a Liberecký kraj
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/searchlink
SOA Zámrsk – Pardubice a Hradec Králové-http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
SOA Brno – Zlínský + Jihomoravský + kraj Vysočina http://actapublica.eu/
SOA Opava – Slezsko + Ostravsko + Olomoucký kraj http://www.archives.cz/zao/digitalni_archiv/index.html

Státní archiv Třeboň

Dříve písemnosti byly uloženy na zámku a nyní jsou prostoru bývalého kláštera. Na našem území je nejstarší matrikou německy psaná matrika oddaných v Jáchymově z roku 1531.

 1. Roku 1591 svolal Stanislav Pavlovský olomouckou diecézní synodu, která formálně přijala usnesení tridentského koncilu. Roku 1605 pak Zbyněk Berka z Dubé a Lipé svolal arcidiecézní synodu do Prahy. V zemích Koruny české se farní matriky běžně dochovaly až od poloviny 17. století. Reformy Josefa II. z let 1781 a 1784 zavedly jednotné vedení matrik (před touto reformou byla podoba matrik značně roztříštěná). Ukládaly také povinnost vést matriky protestantským farním úřadům a rabínům židovských obcí. od roku 1869 vedly matriku pro osoby bez vyznání obecní úřady.
 2. Teprve v 50. letech 20. století se zavedla obecná a povinná veřejná matrika pro všechny a farní matriky ztratily občansko-právní význam, nicméně jejich kanonicko-právní význam zůstává.
 3. Odejmutím matrik pro civilní účely byl církvím ztížen přístup k vlastním záznamům a vznikla i jakási „matriční odluka“, protože církve, které měly ve svých předpisech nařízeno vést matriky, je pro své potřeby vedly (vedou) dál.

Matriky se dělí na:

 • Civilní
 • Česko bratrské evang.
 • Česko husitská
 • Evangelické
 • Německé evangelické
 • Německé civilní
 • Německá vojenská
 • Pravoslavná
 • Římskokatolická
 • Stavovská

Příklad: Když hledáme osoby narozené v Jihočeském kraji otevřeme si stránku https://digi.ceskearchivy.cz/matriky vlevo digitalizované matriky, vybereme potřebnou církev, vybereme počáteční písmeno farnosti a nabídnou se nám názvy farních úřadů. Vybereme který se nám hodí a po otevření se dostaneme do jednotlivých matrik.

Nejdříve záznamy byly zapisovány společně N – O – Z a později již jsou vedeny samostatně zápisy narozených, oddaných a zemřelých.

Informace o osobách v době, kdy ještě nebyly vedeny matriky můžeme najít v Soupisu poddaných a nebo v Urbáři. Dostupné jsou i pozdější doklady při sčítání lidu.

Pak již nastává hledání, někdy luštění zápisu a také pro nás překvapení zjištěného záznamu o kterém jsme nevěděli.

Sepsal: Pavel Polák-vlastní zkušenost;

Historické informace dohledány na internetu.