Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/dreisesselcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/dreisesselcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
STANOVY – Spolek tří zemí

STANOVY

SPOLEK TŘÍ ZEMÍ

Česko-Německo-Rakousko

I.
Základní ustanovení

 1. „SPOLEK TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko“ dále jen „Spolek“ je dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. Je právním pokračovatelem „Spolku tří zemí Jižní Čechy, Bavorsko, Rakousko“ a „o.s. České Budějovice – Pasov“.
 2. Posláním Spolku je vytvářet všestranné podmínky pro zapojení občanů České republiky obecně a občanů statutárního města České Budějovice zvláště, dále občanů jižních Čech, zaměstnanců obchodních a výrobních organizací, studentů škol a dalších zájemců do různých forem společenských aktivit s cílem vytvořit, prohloubit a udržovat dobré sousedské vztahy mezi občany Česka, Německa a Rakouska, jakož i mezi institucemi mající sídlo v uvedených lokalitách.
 3. Spolek rozvíjí společenské aktivity s možností sportovního, kulturního vyžití pro vzdělávací a duchovní rozvoj veřejnosti všech generací.
 4. Sídlem Spolku jsou České Budějovice. Adresa pro přijímání korespondence je Mgr.Martin Polák, Riegrova 1802/13, 37001 České Budějovice.

II.
Hlavní úkoly

 1. Spolek organizuje zejména společenské, vzdělávací, kulturní a sportovní akce především pro své členy v souladu s jejich potřebami, dále také pro rodinné příslušníky členů, pro mládež a další zájemce z řad občanů všech generací. Spolek:
  1. zabezpečuje organizování vzdělávacích, výukových, společenských kulturních a sportovních akcí.
  2. Pomáhá vzájemnému poznávání jazyka, historie, kultury a tradic Česka, Německa a Rakouska.
  3. Pečuje o mravní výchovu svých členů, vystupuje proti xenofobii a rasismu, dbá o dodržování „fair play“, vystupuje ekumenicky a tolerantně.
  4. Úzce spolupracuje při zajišťování činnosti se svými partnery a sponzory
 2. Při plnění svých vlastních úkolů spolupracuje s dalšími spolky a organizacemi podobného zaměření, s obchodními i neziskovými společnostmi, které působí v Česku, Německu a Rakousku.
 3. Vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci např. se školami, podniky, spolky, společnostmi, jednotlivci v Česku, Německu a Rakousku.
 4. Umožňuje vytváření zájmových sekčních skupin, dále jen sekcí, uvnitř Spolku podle druhu zájmové činnosti. Jmenuje vedoucího sekce, který je výboru zodpovědný za dodržování stanov spolku uvnitř sekce, např. sekce sportovní a turistická, sekce hudební a pěvecká, sekce katolického vzdělávání a poutní, sekce skautská, sekce výuky jazyků a dalších.

III.
Členství, práva a povinnosti členů

 1. Řádným členem se může stát fyzická osoba, která projeví aktivní zájem o vstup do spolku podáním přihlášky, vysloví svůj souhlas s posláním a úkoly spolku, zaplatí stanovený členský příspěvek.
 2. Vyplněnou písemnou přihlášku předá zájemce členovi výboru Spolku, který ji na nejbližším zasedání výboru předloží ke schválení.
 3. Členství vzniká dnem schválení přihlášky výborem Spolku a zaplacením stanoveného členského příspěvku.
 4. Základní práva členů spolku jsou:
  1. účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností společenského, kulturního a sportovního dění Spolku, a to za podmínek těchto stanov.
  2. uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů Spolku, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď,
  3. požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření Spolku,
  4. účastnit se jednání orgánů Spolku, do kterého byl zvolen, nebo k jehož jednání byl na základě své žádosti nebo pozvání přizván,
  5. volit a být volen do všch orgánů Spolku.
 5. Povinnosti členů spolku jsou:
  1. svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, přijatých směrnic a usnesení orgánů Spolku, svým jednáním a chováním přispívat k dobrému jménu Spolku,
  2. iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti Spolku a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech Spolku,
  3. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti Spolku,
  4. řádně a včas platit členské příspěvky a jiné poplatky, související s členstvím ve Spolku.
 6. Členství zaniká:
  1. zrušením členství na žádost člena
  2. zrušením pro neplnění základních povinností
  3. vyloučením pro zvlášť závažné provinění
  4. úmrtím člena
  5. zánikem Spolku

IV.
Členské příspěvky a poplatky

 1. Členské příspěvky:
  1. jsou základním projevem příslušnosti člena ke Spolku,
  2. členské příspěvky stanoví výbor Spolku a jsou závazné pro všechny členy Spolku
  3. je povinen každý člen zaplatit do 31.3. stávajícího roku
  4. vybírání členských příspěvků zajišťuje pověřený člen výboru. Členské příspěvky lze platit bankovním převodem na účet Spolku číslo 214234355/0300
  5. o osvobození od placení členských příspěvků u jednotlivých členů Spolku může v odůvodněných případech rozhodnout výbor Spolku.
  6. Výše členského příspěvku pro rok 2018 a 2019 je 130Kč. O dalším zvýšení členského příspěvku rozhoduje výroční členská schůze.

V.
Orgány Spolku

 1. Členové Spolku vytvářejí tyto orgány:
  1. členská schůze Spolku
  2. výbor Spolku
  3. statutární orgán – předseda
  4. revizor
 2. Nejvyšším orgánem je členská schůze Spolku, která se schází 1x za rok.
 3. Členská schůze se schází, pokud o její svolání požádá předseda, výbor Spolku nebo nadpoloviční většina členů. Její konání musí předseda nebo pověřený člen svolat nejpozději do 40 dnů od data podání žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina členů. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů do 15 minut od času, na který byla schůze řádně svolána, je schůze usnášeníschopná, sejde-li se 30 procent členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
 4. Členská schůze Spolku:
  1. rozhoduje o změně názvu a symboliky,
  2. stanovuje hlavní změny a koncepce rozvoje činnosti
  3. schvaluje, ruší nebo mění stanovy Spolku
  4. schvaluje a vydává vnitřní směrnice a řády,
  5. volí a odvolává členy výboru Spolku a revizora,
  6. schvaluje a projednává výroční zprávu o činnosti, výroční zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
  7. rozhoduje o zrušení a zániku Spolku, včetně stanovení způsobu vypořádání majetku
  8. rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí výboru a o zrušení členství nebo vyloučení člena.
 5. Předseda Spolku je statutárníám orgánem, jedná navenek za Spolek v jednání s partnery a zastupuje jeho zájmy.
 6. Výbor Spolku řídí, koordinuje a zajišťuje činnost spolku v období mezi členskými schůzemi. Při své práci se řídí stanovami, přijatými směrnicemi a postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu. V čele výboru je předseda, který výbor svolává dle potřeby, nejméně pak 1x za rok. Výbor schvaluje a přijímá usnesení, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina členů. Výbor Spolku:
  1. připravuje zprávy, informace, návrh plánu činnosti a rozpočtu Spolku a další potřebné dokumenty
  2. volí předsedu, místopředsedy a hospodáře Spolku
  3. v případě potřeby jmenuje tajemníka Spolku
  4. zajišťuje plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu,
  5. dbá o dosažení nejvyšších příjmů z vlastní činnosti,
  6. zajišťuje u příslušných orgánů finanční a materiálové prostředky
  7. zajišťuje zpracování statistických hlášení, vede evidenci členské základny,
  8. zajišťuje spolupráci s ostatními podniky, akciovými společnostmi,
  9. zajišťuje archivaci dokumentace Spolku
  10. schvaluje odměny, popř. mzdu členů,
  11. schvaluje ustanovení sekretariátu Spolku, který může být vytvořen k zajištění plnění každodenních úkolů Spolku, do jeho čela jmenuje tajemníka Spolku, který řídí práci aparátu
  12. rozhoduje o zrušení členství nebo vyloučení člena
 7. Tajemník Spolku:
  1. plní úkoly stanovené výborem Spolku, může být členem výboru a volen do funkcí,
  2. plní úkoly vyplývající z usnesení členské schůze Spolku, směrnic a nařízení upravujících činnost Spolku,
  3. jeho rozhodnutí a přijatá opatření podléhají dodatečnému schválení na nejbližší schůzi výboru Spolku,
  4. pokud není ustavena funkce tajemníka, plní jeho funkci pověření členové výboru Spolku.
 8. Revizor:
  Revizor je volen členskou schůzí Spolku. Revizorovi musí být předloženy potřebné doklady ze strany jednotlivých členů výboru týkající se všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných Spolkem, zejména v hospodářské oblasti.
  1. provádí revizi hospodaření Spolku za stanovené období
  2. provádí kontrolu ekonomických a právních operací, kterými ho pověří předseda nebo výbor Spolku,
  3. s výsledkem revize hospodaření či jiných zjištěných skutečností seznamuje výbor Spolku,
  4. za příslušný kalendářní rok předkládá revizní zprávu členské schůzi.

VI.
Společné ustenovení o volbách a usnášení

 1. Volba všech orgánů Spolku se provádí hlasováním.
 2. Volební období je 4leté.
 3. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů.
 4. Počet členů orgánu určuje před konáním volby volicí orgán, vždy však musí být dodržen lichý počet členů zvoleného orgánu.
 5. Vyžádá-li to mimořádná situace, může se orgán během volebního období doplnit (kooptací).
 6. V případě hlasování o zániku Spolku a vypořádání jejího majetku je nutný souhlas nadpoloviční většiny z přítomných členů členské schůze Spolku.
 7. Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu s uvedením přítomných osob a závěru jednání.

VII.
Právní postavení a majetek Spolku

 1. Spolek je samostatnou a nezávislou organizací s právní subjektivitou. Je právnickou osobou. Spolek může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.
 2. Zdroj majetku Spolku:
  1. členské příspěvky,
  2. příspěvky organizací, podniků, akcí spolku, jednotlivců apod.
  3. příjmy z kulturně společenské činnosti, případně ze sportovní činnosti, vstupné na kulturní či společenskou akci umožňující účast na akci
  4. dary a jiné příjmy
 3. K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je výbor Spolku oprávněn zřídit pokladní místo a běžný účet u peněžního ústavu, který stanoví výbor Spolku.
 4. Za účelem ochrany svého majetku a svého provozu a svých členů uzavírá výbor Spolku příslušné pojistné smlouvy s pojišťovnou.
 5. Výbor Spolku je povinen dodržovat směrnice vydané organizacemi, do jejichž činnosti se Spolek zapojí.

VIII.
Odměny členům a zaměstnancům Spolku

 1. Za vzornou reprezentaci Spolku, jakož i za příkladný a odpovědný výkon funkce a v orgánech Spolku je výbor oprávněn udělovat odměny členům.
 2. Výbor Spolku je oprávněn udělovat tyto odměny:
  1. čestné uznání
  2. věcné a peněžité dary
  3. uděluje čestné členství

IX.
Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Spolek vzniká jako právnická osoba na základě registrace u okresního soudu ve smyslu zákona o právu shromažďovacím a spolčovacím.
 2. Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci členské schůze Spolku.

Příloha: Změna přípravného výboru „SPOLKU TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko“ dle aktuálního stavu.

Zakládající členové „SPOLKU TŘÍ ZEMÍ Česko-Německo-Rakousko“:

Podpis Jméno a příjmení Bydliště Rodné číslo
  Mgr. Martin Polák České Budějovice, Riegrova 1802/13 530401/176
 


V Českých Budějovicích, dne 16.4.2019