ZÁPIS ZE SCHŮZE DNE 7.11.2018

Schůze se zúčastnili tito členové:

 1. Hana Marounková
 2. Miroslav Šrom
 3. Jaromíra Stropková
 4. Ludvík Stropek
 5. Eva Šrajerová
 6. Václav Škola
 7. Alena Hajná
 8. Alena Jordáková
 9. Marie Čapková
 10. Václav Beneš
 11. Martin Polák

Omluvila se paní Dagmar Kopalová a Bohumil Říha

Schůze měla tyto body:

 1. Zahájení
 2. Souhrn činností od června tohoto roku
 3. Nedostatky vyplývající z minulého období
 4. Blížící se setkání s partnerským BBG v Pasově 8.12.2018
 5. Plán činnosti na další období
 6. Závěr a rozloučení

BOD 1 – přivítání přítomných členů

BOD 2

Zvolený předseda spolku M. Polák popsal událost pozvání z partnerského města Suhl v Durynsku. 31.5.-3.6.2018 byli pozvání žáci hudební školy ZUŠ Piaristické náměstí, aby se integrovali do orchestru složeného z německých, polských a českých hudebníků. Doprovázela je paní prof. Ivana Baláková, která zastupovala ředitele ZUŠ pana Šteffala st. Jako překladatele a řidiče vybrala českobudějovická radnice, která v osobě paní Dagmar Kopalové koordinovala vyslání skupiny do Německa, předsedu spolku Martina Poláka. Mezi zúčastněnými hudebníky byla i Evelína Havlová, členka lyžařské sekce našeho spolku. Evelína hraje na basklarinet. Dále jeli do Suhlu hudebníci Zuzana Dobrovská (hoboj), Kristina Petráňová (viola), Jakub Dušek (housle), Veronika Nováčková (housle). Orchestr, který se sešel ke zkouškám, řídil skvělý dirigent a pedagog Jörg Matthes. Od 31.5. do 2.6. probíhaly zkoušky. 2.6. odpoledne vystoupil v obrovském prostoru koncertní síně velký zemský orchestr zhruba ve velikosti České filharmonie. Neděle 3.6. byla věnována oslavám založení městské hudební školy „Alfreda Wagnera“. Jako vrchol programu zahrál náš mladý orchestr slavné filmové melodie z filmu Indiana Jones, Poslední mohykán, Piráti z Karibiku, Trója, Mission Impossible, Once Upon a Time in Amerika. Dojem byl veliký a to jak na diváky, tak na účinkující. Po koncertě následovala společná party účinkujících. Velké poděkování patří paní ředitelce Městské hudební školy v Suhlu paní Viole Bornscheuer, ale zasloužili se kromě dirigenta také jeho paní Heidi Matthes a Maximilian Strobel. Těšíme se na příští setkání se Suhlem.

10.6.2018 proběhlo v „amfiteátru Lom“ u Kosova setkání Spolku s partnerským BBG Pasov. Organizoval ho čestný předseda spolku pan Miroslav Šrom a setkání mělo charakter rozloučení s jeho předsednictvím trvajícím od podzimu 2006. Setkání bylo srdečné, veselé, provoněné grilovanými pokrmy, prosluněné a doprovázené country skupinou Rejdaři. Při setkání byla členům BBG prezentována i nová kronika spolku. BBG Passau vede po zemřelém Gerhardu Fröhlichovi Martina Kristian. Účast byla hojná, což dokládá fotodokumentace v kronice.

16.6.-17.6. se účastnil předseda spolku M. Polák akce, která je pořádána jako „Letní slavnost“ každoročně u Frankfurtu n. M. v Evropském centru Bahaí v Langenhain. Snad každý ví o existenci Mezinárodní školy v Hluboké – Zámostí, kde je vyučovací a komunikační jazyk angličtina (od 1992). Navštěvují ji české děti, děti cizinců zde žijících a děti z celého světa, které bydlí v internátu školy. Zejména tito žáci a jejich učitelé se účastnili Summerfestu. Proč oni? Protože hlubockou školu Townshend International School založili lidé hlásící se k učení filosofa Bahaullah rozšířenému na všech světadílech. Jeho filosofie vede k míru a lásce mezi lidmi, k zodpovědnému vztahu k životu i Zemi. Učení vede k jednotě, nikomu nevyhrožuje ani nikoho nezatracuje. Je kosmopolitní a preferuje proto angličtinu. Byl to svátek plný setkání a radosti s lidmi z celého světa.

Paní J. Stropková s manželem navštěvují pravidelně česko-rakouský Štamtiš/Stammtisch a informují o jeho konání další členy Spolku tří zemí. Koná se jako volné setkávání zájemců každou druhou sobotu v měsíci na různých místech regionu Horního Rakouska a jižních Čech. Koná se vždy odpoledne a jeho program a organizaci může převzít kterýkoli dobrovolník Štamtiše. Stammtisch nemá předsedu ale dobrovolného koordinátora, kterým je paní Ivana Mühlbachler z Freistadtu. Každý zájemce je srdečně zván. Příští se koná 10.11. v Benešově n. Černou.

1.9.2018 organizovalo Goethe Centrum v Č. Budějovicích (součást Jihočeské univerzity) návštěvu Muzea vysídlených obcí Novohradska v Kamenné u N. Hradů a následného promítání filmu Lenky Ovčáčkové v Pohoří na Šumavě. Téma odsun/vyhnání a jeho stopy v duších lidí. Název filmu: „In einem Alles, im All nur Eines = V jednom vše, ve všem jen jedno“. Účastnil se M. Polák.

11.10. organizovala paní Michaela Vlčková z teologické fakulty Jih.Univerzity u příležitosti výstavy projektu Znamení víry v krajině (Sakrální památky Novohradských hor a přilehlých oblastí Rakouska) přednášku s besedou v kulturním centru Nové Hrady. Tomuto setkání předcházela v N. Hradech mše v klášterním kostele a vzpomínka na zemřelého Patera Bonfilia, který v 90.letech převzal bývalý klášter servitů – téměř 40 let kasárna pohraniční stráže a vrátil objektu jeho původní smysl a duši. Od svého 65.roku života věnoval nejen renovaci kláštera ale i obnově duchovního života ve městě veškerou svou obdivuhodnou energii. Ještě před svou smrtí se mu podařilo předat Klášter Božího milosrdenství řádu Rodiny Panny Marie. Vzpomínkového setkání se účastnil i ředitel Jihočeského muzea v Č. Budějovicích, pan Štangl a předseda spolku Martin Vintíř Polák. Pater Bonfilius se stal svým životem symbolem lidskosti a smíření na hranici.

Pod dojmem akce 1.9. pozval Martin Polák členy Spolku na „Výšlap Novohradskem“, který organizuje každoročně 26.10. 2018 vlastenecký rakousko-český spolek z Pohoří na Šumavě „Bucherser Heimatverein“ vedený panem Erichem Altmannem. Program byl za krásného podzimního počasí aktivní. V den státního svátku byl hojně navštívený Rakušany. Setkali jsme se v kostele v Rychnově u N. Hradů s místními mladými manžely Šuplerovými. Téma setkání: život na hranici dnes, přetrvávající stopy odsunu/vyhnání nejen z hlediska minulosti, ale i v současném myšlení obyvatel. Manželé Šuplerovi nás následně provedli „Muzeem vysídlených obcí Novohradska“ v Kamenné u N. Hradů a zprostředkovali prohlídku kostela v Žumberku. Po společném obědě v penzionu Marie jsme se vrátili do Kamenné. Ušli jsme společně celkem 10 km. Příští akce bude 8.12.2018.

BOD 3

NEDOSTATKY V ČINNOSTI SPOLKU TŘÍ ZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z MINULÉHO OBDOBÍ

Kromě přetrvávajícího nedostatku nízké aktivní účasti většiny členů přetrvává od února 2018 jako hlavní nedostatek nedokončené převzetí předsednictví Martinem Polákem z rukou pana M.Šroma. Zatímco se pan M.Šrom dal vymazat z rejstříku u okresního soudu jako předseda, Martin Polák se neohlásil u rejstříku soudu nové změny, které ve spolku nastaly. Není proto oprávněn jednat za spolek ani převzít přístup ke spolkovému účtu. Nebylo proto možno požádat o finanční příspěvek spolku. Martin Polák slíbil, že do konce listopadu věc napraví. Zároveň slíbil M.Polák aktualizovat webové stránky www.dreisessel.cz. Další nedostatek: není přehled o tom, kdo zaplatil příspěvky a kdo ne. Nápravu může zajistit pan Šrom ihned nebo M.Polák po převzetí účtu a nakonec všichni, kteří ještě nezaplatili. Další nedostatek: chybí pokladník/účetní spolku. Pan M.Šrom sdělil, že na účtě zbývá zhruba 2400 Kč.

BOD 4

BLÍŽÍCÍ SE SETKÁNÍ S PARTNERSKOU BBG V PASOVĚ 8.12.

Zájem o cestu do Pasova 8.12. projevili tito členové: Jordáková, Říha, Stropková, Stropek, Škola Václav st., Škola Václav ml., Škola Michal, Martin Polák (8 osob). Pan M. Šrom se ještě nedokáže bez manželky rozhodnout. Kromě členů spolku pojedou do Pasova také hudebníci skupiny Rejdaři v počtu 8 plus jejich přátelé. Logistiku dopravy a finanční zajištění prodiskutuje mailem Martin Polák s Hanou Kristian. Přijímáme návrhy členů a zároveň je nutno domluvit se, čím obdarujeme 8.12. naše partnery v Pasově.

BOD 5 a 6

PLÁN ČINNOSTI NA DALŠÍ OBDOBÍ a ROZLOUČENÍ

Martin Polák vypracuje návrh. Ostatní členové pošlou mailem své nápady a připomínky. Všichni jsme se shodli na smysluplnosti spojování našich akcí a nápadů s akcemi a nápady jiných spolků, tak, jak bylo obsaženo v plánu činnosti na 1.pololetí. Paní Hana Marounková přislíbila vypracovat návrh akce „Halloween“ v říjnu 2019 v Kamenné u N. Hradů. V dalším období je plánována přednáška „150. výročí založení Jirsíkova gymnasia“ dnešního GJVJ a součinnost s teologickou fakultou a Goethe Centrem. Z akce VIA NOVA 22.5.-23.5. (viz kronika) bude promítán v zimním období film. Členové byli vyzváni, aby šířili myšlenku setkávání „poutní cesty pro každého“ jednak jako pozvánku na promítání, jednak jako pozvánku na účast v květnu 6.5.-11.5.2019.

Martin Polák poděkoval zúčastněným za účast na schůzi po půlroční pauze a schůzi ukončil. Datum příští akce bude oznámeno mailem.

Zapsal Martin Polák, 7.11.2018 v Českých Budějovicích